La Esperanto-Retbutiko

Vojaĝo en Esperanto-lando

 • Aŭtoro: Boris Kolker
 • Priskribo: Perfektiga lernolibro, celanta instrui Esperanto-kulturon, krean regon de la lingvo, verkadon, variigon de la kluba vivo, aktivadon en Esperantujo.
 • Specimena teksto:
  Tibor Sekelj [10]
  
  LA PLEJ DANĜERA BESTO DE LA PRAARBARO
  
  	Subite ni ekaŭdis de malproksime murmuron, kvazaŭ pluvo
  ekfalus sur la foliaron. 
  
  	Kumeŭaŭa eksidis kaj aŭskultis. Mi rimarkis maltrankvilon
  sur lia vizaĝo. Ni ambaŭ samtempe ekrigardis teren. Iom granda
  serpento preterrampis nin je duonmetra distanco, en granda hasto.
  Ankaŭ aliaj bestoj panike rapidis, ĉiuj en la sama direkto, eĉ ne
  rimarkante nian ĉeeston. Intertempe la stranga murmuro fariĝis pli
  forta.
  
  	- Kio okazis, Kumeŭaŭa? -- mi demandis.
  
  	- Venas la soldat-formikoj! Ankaŭ ni devas forkuri!
  
  	Mia unua penso estis rapide surgrimpi arbon, por savi nin,
  same kiel ĉe la alveno de la aproj. Sed apenaŭ mi komencis grimpi,
  la knabo donis al mi mansignon, ke mi descendu.
  
  	Li klopodis depreni la porkon de la fajro, sed li ne sukcesis,
  ĉar ĝi estis peza kaj varmega. Ĝi enfalis en la fajron. Mi volis
  helpi al li, sed jam estis tro malfrue. Ni jam eksentis sur niaj
  kruroj rampantajn formikojn. Per siaj dolorigaj pikoj ili igis nin
  eksalti. Tiam la knabo ekkriis, ke mi lin sekvu.
  
  	Li kuregis inter la arbustoj tiel rapide, ke apenaŭ mi
  sukcesis sekvi lin. Ni jam troviĝis je nur kelkaj metroj de la
  riverbordo, sur la loko, kie ni lasis nian pirogon. Antaŭ ol eniri la
  boaton, mia amiko forpuŝis ĝin de la bordo kaj ligis ĝin al subakva
  trunko. Sidante en la pirogo, de kelkmetra distanco, ni povis vidi,
  kiel la trunkoj, branĉoj kaj folioj, same kiel la herbejo kaj la
  tero, kovriĝas per milionoj kaj milionoj da formikoj. Ĉio fariĝis
  nigra, kvazaŭ nevidebla peniko sternus nigran farbon sur la tutan
  pejzaĝon. La spektaklo estis akompanata de murmuro, kiu nun kreskis
  al surdiga tamburado.
  
  	Subite mi rimarkis, ke ankaŭ la riverbordo antaŭ ni
  kovriĝis per maldika sed dense nigra kovrilo. Tiuj soldat-formikoj
  montris, ke ili eĉ la fajron ne timas. Ili ĝin atakas kiel ardan
  malamikon. Kompreneble, la unuaj dudek aŭ kvindek mil formikoj
  forbrulas, sed trans la cindron de iliaj kadavroj pasas multaj
  milionoj da kunuloj. Ŝajnas, ke ili marŝas en difinita direkto,
  transirante ĉiujn obstaklojn kaj neniigante antaŭ si ĉiun vivan
  estaĵon.
  
  	Ĉiam pli kaj pli da ili amasiĝis ĉe la riverbordo, je
  kelkdek metroj de ni. Ŝajnis al mi, ke ili preparas atakon kontraŭ
  nin. Mi ekrigardis la knabon, kaj lia trankvila sinteno ankaŭ min
  trankviligis.
  
  	Kaj nun okazis io, kion mi ne povis kredi, malgraŭ ke ĝi
  okazis antaŭ miaj konsternitaj okuloj. Multaj milionoj da formikoj
  kuniĝis sur malgranda spaco kaj kunpremis sin en grandan bulon.
  Komence ĝi havis grandecon de piedpilko, sed la insektoj de la arboj
  kaj la tero iom post iom alvenis por pligrandigi per siaj korpoj la
  pilkon, ĝis la alteco de mezstatura viro.
  
  	Tiam, kiam eĉ ne unu formiko estis plu videbla sur la arboj,
  la pilkego, kvazaŭ movita per magia forto, ekruliĝis en la akvon.
  
  	La nigra bulo ruliĝis direkte al la mezo de la rivero, dum
  samtempe la akvofluo ĝin portis rivermalsupren. Kiam ĝi atingis la
  mezon, la pilkego daŭrigis la antaŭeniron, ĝis ĝi atingis la
  kontraŭan riverbordon.
  
  	Ni mute rigardis la eksterordinaran vojaĝon de la vivanta
  pilkego. Pro emocio ni eĉ ne vorton interŝanĝis.
  
  	Ni eliris sur la teron. Nur nun mi rimarkis, ke niaj kruroj
  estas kovritaj de vezikoj pro la formikaj pikoj.
  
  	Alirinte al nia fajrujo, nur amason da cindro ni trovis. Sur
  ĝi kuŝis la skeleto de nia apro, tute blanka, purigita de la etaj
  sovaĝbestoj.
  
  Tibor Sekelj. Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo. --
  Antverpeno -- La Laguna, 1979, p. 56-59.
  Mallongigita fragmento.
  
  	10. Tibor _Sekelj_ (1912-1988). Esperantistiĝis en 1929.
  Jugoslavo (naskiĝis en la hungar-parola parto de Slovakio kaj
  translokiĝis al la hungar-parola parto de Jugoslavio; sed oni nomis
  lin serbo!). Fakulo pri muzeoj. Estis membro de la Akademio de
  Esperanto, honora membro de UEA. Kelkaj liaj libroj: "Nepalo malfermas
  la pordon", "Premiitaj kaj aliaj noveloj", "Mondo de travivaĵoj",
  "Elpafu la sagon".
  
     
 • Enhavo:
  Gvidlibro por verdaj vojaĝantoj (Antaŭparolo de Kep Enderby)
  Bonvenon en Esperanto-landon! (Enkonduko de Boris Kolker) 
  
  LECIONO 1 
  Kiel naskiĝis Esperanto (Ludoviko Zamenhof) 
  El la "Verda Biblio" (Izrael Lejzerowicz) 
  Homarano (Vasilij Eroŝenko) 
  Parizo (Leonard Newell) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 2
  Ferioj (John Leslie) 
  Galope tra la historio de Usono (Boris Kolker) 
  La blinda birdo (István Nemere) 
  ĉe fenestro de vagonaro (Julio Baghy) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 3
  Mi kredas je la bono. Mi kredas je Esperanto (Claude Piron) 
  Kiam infano priĝemis sian suferon en Esperanto. (Claude Piron) 
  Terura novaĵo (Johán Valano) 
  Bona kaj malbona prononcadoj (John Wells) 
  Al kiu vi povas prezenti pretendon? (Mikaelo Ternavski) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 4
  Esperantaj memorigaj lokoj en Moskvo. Parto 1 (Leo Vulfoviĉ kaj Boris Kolker)  
  Unuaj plumamikoj (Marjorie Boulton)
  Metropoliteno (Vladimir Varankin) 
  Totalismo (Albert Goodheir) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 5
  Esperantaj memorigaj lokoj en Moskvo. Parto 2 (Boris Kolker) 
  Ne cedu! (Hilda Dresen) 
  Glorkanto al Esperanto (Nadija Andrianova) 
  Soleco. Parto 1 (Emilija Lapenna) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 6 
  Soleco. Parto 2 (Emilija Lapenna) 
  Hungario bonvenigas vin! (János Nádasdi) 
  "Kaj post la kurso, kion?" (Joachim Werdin) 
  Kakto kaj Lacerto (Ŝtefo Urban) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 7
  Sonĝo teruras, sonĝo forkuras (Cezaro Rossetti) 
  Estas mi esperantisto (Julio Baghy) 
  Esperantisto, ekesto kaj malapero (Raymond Schwartz) 
  Mis (Mikaelo Giŝpling) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 8
  Kiel mi fariĝis esperantisto (Lorenz Friis)  
  Mariagnes (Lorjak) 
  Pri mia vivo (Ludoviko Zamenhof) 
  Ĉu tio do - la vivo? (Nikolao Kurzens) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 9
  Notke la kato (Avraham Karpinóvić)  
  Patriotismo kaj pseŭdopatriotismo (Ludoviko Zamenhof) 
  La nova najbaro (Glauco Rodrigues Corrêa) 
  En momento ekscita (Hilda Dresen) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 10
  Telefonaj mirakloj (Will Green) 
  La radio kontraŭ la malbeno de Babel-turo (Jerzy Uspienski) 
  Kiuj semas plorante (Éva Tófalvi kaj Oldrich Kníchal) 
  Ezopa fablo (Kolomano Kalocsay) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 11
  Kelkaj moroj en Belgio (Anne Tilmont) 
  Esprimo de sentoj en Esperanto (Edmond Privat) 
  Oni ne pafas en Jamburg (Mikaelo Bronŝtejn) 
  Iam, kiam (Mikaelo Bronŝtejn) 
  Vortfiguroj (Boris Kolker) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 12
  La ĉina gimnastiko tajĝiĉjuano 
  Logiko kaj sento (Edmond Privat) 
  Ombro sur interna pejzaĝo (Spomenka Štimec) 
  Jaroj kuras, jaroj flugas (Vladimir Samodaj) 
  Parolfiguroj (Boris Kolker) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 13
  Lando, el kiu vi volos neniam eliri (Donald Broadribb) 
  Ĉefaj formoj de la enkluba laboro (Boris Kolker) 
  La plej danĝera besto de la praarbaro (Tibor Sekelj) 
  Afrodita (Boris Kolker)  
  Sonfiguroj (Boris Kolker)  
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 14
  Ansero kiel edukisto pri bonaj manieroj (Vladimiro Bolŝakov)  
  La bona lingvo (Claude Piron)  
  Ĉu ni kunvenis vane? (Johán Valano) 
  Disiĝo (Mikaelo Giŝpling) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 15
  Kaptiloj de l' enamiĝo (Anatolo Dobrović) 
  La lingvo de okuloj (Aldona Kruzs) 
  Esperanto, la lingva kreaĵo de Zamenhof (Eŭgeno Bokarjov) 
  La vojo (Ludoviko Zamenhof) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 16
  Svislando: unueco kaj diverseco (Arthur Baur) 
  Eŭgeno Bokarjov -- esperantisto, sciencisto, pacbatalanto (Nikola Aleksiev) 
  Moderniĝo en la kaverno (Johan Hammond Rosbach) 
  Kisoj (Kolomano Kalocsay) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 17
  Priservado laŭ la japana maniero (Igoro Latiŝev)  
  IEM: La universala biblioteko de Esperanto (Herbert Mayer) 
  Zozo, la dek-sepa regulo de la Fundamento (Louis Beaucaire) 
  Rememoro pri Varna Kongreso (Nadija Andrianova) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 18
  Aplikata geofiziko (András Lukacs) 
  La interpretisto (István Nemere) 
  La avantaĝo paroli angle (Den Drown) 
  Eŭgeno Onegin (Aleksandr Puŝkin) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 19
  Enigmoj de Ludoviko Zamenhof (Boris Kolker) 
  La afiksoj de Esperanto (John Wells) 
  Aŭtuna rendevuo (Julian Modest) 
  Paĉjo (Marjorie Boulton) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 20
  Mikroskope vastaj horizontoj (Gianfranco Cazzaro) 
  Akvarelo (Aleksandro Logvin) 
  Eroŝenko, la blinda mondmigrulo (Kolomano Kalocsay) 
  Turo por fali. Partoj 1-2 (Vasilij Eroŝenko) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 21
  Turo por fali. Partoj 3-5 (Vasilij Eroŝenko) 
  Rankvarteto (Julio Baghy) 
  Kiel, kiam kaj kiom manĝi (Inna Litvina) 
  Kaj tamen ni ĝin atingis! (Gaston Waringhien)  
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 22
  Usonanoj vidataj de proksimo (Aleksandr Ŝalnev)
  Konversacia lingvaĵo en nia literaturo (William Auld)
  Natura ĉirkaŭaĵo (William Auld)
  La falsa aŭguro (Sándor Száthmari) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 23
  Amara ekzilo (Sergej Leskov)
  Neologismoj -- por kaj kontraŭ (Kolomano Kalocsay kaj Gaston Waringhien) 
  Saltego trans jarmiloj (Jean Forge)
  Ajno (Eŭgeno Miĥalski)  
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 24
  Kial usonano uzas Esperanton? (Joel Brozovsky) 
  Venas nun la periodo de disvastigo (Humphrey Tonkin) 
  Tertremo (Mauro Nervi) 
  Kritiko (Reto Rossetti) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 25
  Zamenhof kiel homo (Gaston Waringhien) 
  Pri novaj projektoj de internacia lingvo (Ludoviko Zamenhof)  
  Kial mi dediĉas tiom da tempo kaj energio al la afero Esperanto (William Auld) 
  Cent jaroj de literaturo en Esperanto (William Auld) 
  Vintra fabelo (Nikolaj Hohlov) 
  Lingva praktiko 
  
  LECIONO 26
  Pri Interreto per simplaj vortoj (Boris Kolker) 
  Danĝera libro pri danĝera lingvo (Sergej Kuznecov) 
  Mortis ASE, vivu SEU! (Simo Milojević) 
  Soneto pri Esperanto (Nikolaj Nekrasov) 
  Lingva praktiko 
  Mal (Mikaelo Giŝpling) 
  
  
 • Paĝoj: 278
 • Formato: A5
 • Formo: bindita
 • Eldonjaro: 2002
 • ISBN: 92 9017 078 6
 • Pezo (en gramoj): 550

Indekso
Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2004-06-08
Valida XHTML 1.0!