Al la versio por grandaj ekranoj

Aktuale - MONATO - Retbutiko - Eldonoj - Revuoj - La Jaro - Financo - Adresŝanĝoj - Oficejo - Kunvenoj - Grafiko - Aktivuloj - Forumo - Biblioteko - Nederlands

Kontakto kun Flandra Esperanto-Ligo

Aldonu nin al via adresaro!


Registritaj leteroj

Bonvolu ne sendi registritajn leterojn al Flandra Esperanto-Ligo proprainiciate. Se vi deziras sendi registritan leteron, bonvolu unue peti de admin@fel.esperanto.be al kiu oficisto kaj al kiu adreso vi sendu ĝin.

Service unavailable?

Fojfoje okazas, ke letero sendita al unu el la supraj adresoj revenas kun la enigma mesaĝo „Service unavailable”. Plej ofte tio okazas, se vi uzas iun senpagan servon, kiel Yahoo!. Se tio okazas al vi, bv. raporti pri tio per la jena formularo.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2021-10-09