Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek in de webbladzijden van de VEB
in de webbladzijden van de VEB

 

Suske en Wiske praten Esperanto!

Statuten van de Vlaamse Esperantobond v.z.w.

Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen, tel. 03 234 34 00

De ondergetekenden

René Balleux, gepensioneerde, 2100 Deurne
Jan Bovendeerd, bediende, 2510 Mortsel
Gerard Debrouwere, nijveraar, 8500 Kortrijk
Roger De Schepper, ingenieur, 2610 Wilrijk
Engelbert Devleesschouwer, pasteibakkersgast, 3000 Leuven
Roger Iserentant, gepensioneerde, 8000 Brugge
Maria Lycke, huishoudster, 9000 Gent
Grégoire Maertens, ambtenaar, 8310 Brugge
Paul Peeraerts, bedrijfsjournalist, 2100 Deurne
Fernand Roose, leraar, 8000 Brugge
Cesar Van Biervliet, erekantoorchef stadsadministratie, 8500 Kortrijk
Adhemar Van de Velde, gep. leraar, 9000 Gent
Monique Vereecken, huishoudster, 2610 Wilrijk
Jules Verstraeten, nijveraar, 2710 Hoboken

stichten hierbij een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet d.d. 27 juni 1921 en leggen de statuten vast als volgt;

gewijzigd door de Algemene Vergadering van 11 november 2003;

Artikel 1. De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht onder de naam «Vlaamse Esperantobond», afgekort «VEB» (in het Esperanto: «Flandra Esperanto-Ligo», afgekort «FEL»).

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 140 (gerechtelijk arrondissement Antwerpen), maar kan worden verplaatst naar om het even waar in het Nederlandstalig gedeelte van België en het Brussels Gewest, door beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 3. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het onderzoek naar alle facetten van het taalgebruik in de internationale communicatie, zoals die zich nu voordoen;
  • De informatie van het publiek in Vlaanderen en Brussel over minder gekende facetten van de huidige taalgebruiken in de internationale communicatie en de sensibilisatie voor negatieve gevolgen hiervan, voornamelijk wat betreft discriminatie;
  • Het inrichten van acties om mogelijke taaldiscriminaties aan te klagen;
  • Informatie verschaffen over mogelijke alternatieven en meer specifiek over de mogelijkheden van de internationale plantaal Esperanto;
  • De studie en de informatie naar het publiek over praktische toepassingen van dergelijke alternatieven verwezenlijken
  • Esperanto-cursussen inrichten en ondersteunen;
  • Alle mogelijke initiatieven nemen voor het praktische gebruik van het Esperanto;
  • De internationale contacten, die bijdragen tot de ontplooiing van individuen op basis van gelijkheid en met respect voor de Universele Rechten van de Mens, bevorderen;
  • Alle mogelijke initiatieven nemen voor het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De vereniging zal de bovenvermelde doelstellingen nastreven door begeleiding en ondersteuning van sociaal-cultureel werk door middel van het ter beschikking stellen van deskundigen, informatie, advies, documentatie, educatieve programma’s en producten, publicaties, materialen, technieken of uitrusting, en door het ten dienste staan van en samenwerken met andere organisaties, instellingen en individuen. Zij mag ook eigen activiteiten organiseren.

Artikel 4. De vereniging is beslist neutraal met betrekking tot alle onderwerpen die geen rechtstreeks verband houden met de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 5. Het ledenaantal is niet beperkt, maar moet tenminste drie bedragen.

Artikel 6. Lidmaatschap is definitief na aanvaarding door de Raad van Bestuur, die zonder motivering beslist.

Naast de effectieve leden, kunnen ook geassocieerde leden toetreden. Hun toetreding wordt geregeld door het huishoudelijk reglement. Leden die duidelijk tegen de doelstellingen van de vereniging handelen, kunnen door de Algemene Vergadering worden uitgesloten.

Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Raad van Bestuur en bedraagt maximum 100 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van oktober 2003.

Artikel 8. Leden kunnen op ieder ogenblik de vereniging verlaten, door hun uittreden per brief te melden aan de voorzitter van de vereniging. Leden die hun lidgeld niet betalen, kunnen als ontslagnemend worden beschouwd.

Artikel 9. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, gekozen door de eerste Algemene Vergadering van het jaar uit de leden, voor de duur van één jaar. Ze kunnen worden ontslagen door dezelfde vergadering.

Artikel 10. De Raad van Bestuur heeft de grootst mogelijke bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging. Al wat niet door de statuten of de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering voorbehouden wordt, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn ambtshalve lid van de Belgische Esperantofederatie (BEF) v.z.w., waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1962, of van een andere overkoepelende organisatie die de voormelde federatie in de toekomst zou vervangen.

De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat nader bepaalt hoe de vereniging de statuten dient na te leven. Dat reglement wordt, ingeval van wijziging, op de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd, waarna het in werking treedt.

Artikel 11. De Algemene Vergadering verkiest de voorzitter. De bestuursleden verkiezen onder elkaar de secretaris en de penningmeester en beslissen zo nodig wie van de eventuele overige bestuursleden enige andere functie krijgt.

De functie van voorzitter kan slechts gedurende vijf achtereenvolgende jaren door één en dezelfde persoon worden uitgeoefend. De Raad van Bestuur voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit en neemt de dagelijkse leiding van de vereniging waar. Dringende beslissingen mogen gezamenlijk door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden genomen, op voorwaarde dat zij op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur ter verantwoording voorgelegd worden.

Artikel 12. Alle akten die de vereniging moreel of financieel binden, dienen te worden ondertekend, hetzij door de voorzitter en de secretaris, hetzij door de voorzitter en de penningmeester.

Artikel 13. Rechtsvorderingen worden, namens de vereniging, als eiser ingesteld of als verweerder gevolgd door de Raad van Bestuur.

Artikel 14. Uitsluitend de Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het benoemen en ontslaan van de commissaris, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Artikel 15. Elk jaar moet de Algemene Vergadering minstens tweemaal samenkomen: een eerste maal vóór de eerste maart, ter goedkeuring van de rekening en het werkingsverslag van het voorbije jaar, voor de verkiezing van de Raad van Bestuur; een tweede maal vóór de eerste oktober ter goedkeuring van de begroting en het werkingsplan voor het volgende jaar.

Artikel 16. Alle leden worden tenminste acht dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk opgeroepen. De agenda wordt bij het schrijven vermeld. De vergadering mag punten behandelen die niet op de agenda voorkomen, mits instemming van de vergadering

Ieder effectief lid, aanwezig op de Algemene Vergadering, heeft recht op één stem. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht. Afwezige effectieve leden mogen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een aanwezig effectief of geassocieerd lid.

Artikel 17. In geval van ontbinding, wanneer en waarom ook, wordt het netto-actief, na betaling van de schulden en de regeling van het debet, volgens de beslissing van de Algemene Vergadering, verdeeld onder de Vlaamse groepen die tot dan deel uitmaken van de vereniging of, bij ontstentenis, geschonken aan een groep of organisatie die zich verder bezig houdt met de verspreiding van het Esperanto onder de Nederlandstaligen in België of aan de overkoepelende organisatie bedoeld in artikel 10, alinea 2, of aan de Universala Esperanto-Asocio, stichting naar Nederlands recht, of in laatste instantie aan een Vlaamse organisatie met liefdadig doel en met internationale inslag.

Artikel 18. Aangelegenheden die niet voorzien zijn door deze statuten worden geregeld overeenkomstig de Wet of overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

Artikel 19. De leden van de huidige Raad van Bestuur zijn: Helena Vandersteen (Antwerpen), bediende; Agnes Geelen (Antwerpen), gepensioneerd; Eddy Vandenbosch (Antwerpen), programmeur; Ivo Durwael (Antwerpen), gepensioneerd; Hugo Dossche (Aalst), gepensioneerd; Johan Van Eenoo (Brugge), bibliothecaris; Katja Lödör (Gent), gepensioneerd; Wim De Smet (Kalmthout), gepensioneerd; Jean-Pierre Allewaert (Kortrijk), studiemeester; Henri Schutters (Nolimes-Noord-Limburg), bibliotheekbediende; Frans Croon (Leuven), gepensioneerd; Myriam VanderSteen (Leuven), consulent; Frederik VandenBrande (Londerzeel), gepensioneerd; Bert Boon (Tienen); Dan Van Herpe (Turnhout), kinesist; Marc Cuffez (Oostende), militair; Lode Van de Velde (jongeren), bediende; Lucien de Sutter (Fervojistoj), gepensioneerd; Paul Peeraerts (Directeur Esperanto-Centrum), bediende; Eric D'Hondt (redacteur Vertikale), gepensioneerd; Lode Van de Velde (redacteur Horizontaal), bediende; Dafydd ap Fergus (Communicatie-Centrum te Brussel), journalist.

gecoöpteerden: Flory Witdoeckt, gepensioneerd; Eddy Raats, gepensioneerd; Walter Vandenkieboom, gepensioneerd; Rob Ebenau, zelfstandige.

Aldus aangepast en goedgekeurd, 11 november 2003.

Frans Croon, voorzitter

Lode Van de Velde, secretaris

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-02-2017