MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Kolofono de la magazino MONATO

MONATO, internacia magazino sendependa pri politiko, ekonomio kaj kulturo en la internacia lingvo Esperanto; fondinto: Stefan Maul; 40a jarkolekto; aperas principe la 15an de ĉiu monato, escepte de aŭgusto; abontarifo varias laŭlande.

MONATO havas 103 korespondantojn kun kunlaborkontrakto en 45 landoj kaj abonantojn en 73 landoj; aperas nur originale en Esperanto verkitaj artikoloj (ne tradukoj).

Creative Commons License
La enhavo de la artikoloj ne nepre kongruas kun la opinio de l' eldonejo; artikoloj el MONATO povas esti libere kopiitaj aŭ tradukitaj por nekomercaj celoj, se oni mencias la fonton.

eldonejo:
Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, Belgio; telefono: + 32 3 234 34 00; retpoŝto: eldonejo@monato.be; Skype: fel-monato.

sociaj retejoj:
• Twitter: @FEL_Antverpeno
• Facebook: https://www.facebook.com/revuo.Monato

honora ĉefredaktoro:
Stefan Maul

gvida redaktoro:
Paŭl Peeraerts

lingvaj reviziantoj:
Roland Cuenot, Edmund Grimley Evans, Jens S. Larsen, Rob Moerbeek, Brian Moon, Manolo Parra, Andrej Peĉënkin, Anna kaj Mati Pentus.

redakcia sekretario:
Paŭl Peeraerts. Rete: monato@monato.be.

grafiko:
Ferriol Macip i Bonet, Zep Armentano.

redaktoroj:
Arto: Claude Nourmont-Moon, Luksemburgo, arto@monato.be.
Ekonomio: Roland Rotsaert, Belgio, ekonomio@monato.be.
Eseoj: Sendu al la koncerna redaktoro, depende de la temo.
Historio: Trevor Steele, Aŭstralio, historio@monato.be.
Hobio: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, hobio@monato.be.
Komputado: Edmund Grimley Evans, Britio, komputado@monato.be.
Leteroj: Paŭl Peeraerts, Belgio, leteroj@monato.be.
Libroj: Boris Kolker, Usono, libroj@monato.be. Noto: Librorecenzojn oni ne sendu al la redaktoro proprainiciate. La kunlaborantoj ricevos la recenzopetojn kaj la librojn de la eldonejo.
Lingvo: Roberto Pigro, Kipro, lingvo@monato.be.
Literaturo: Trevor Steele, Aŭstralio, literaturo@monato.be.
Medio: Sendu viajn kontribuojn al medio@monato.be.
Moderna vivo: Norberto Díaz Guevara, Kubo, moderna_vivo@monato.be.
Politiko: Alexander Shlafer, Usono, politiko@monato.be.
Scienco: Roberto Pigro, Kipro, scienco@monato.be.
Spirita vivo: Alberto García Fumero, Kubo, spirita_vivo@monato.be.
Turismo: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, turismo@monato.be.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-08-25