MONATO
Por skribi al ni
Serĉu en la retpaĝoj de Monato
en la retpaĝoj de Monato

Facebook Amikiĝu kun ni ankaŭ en Facebook

Kolofono de la magazino MONATO

MONATO, internacia magazino sendependa pri politiko, ekonomio kaj kulturo en la internacia lingvo Esperanto; fondinto: Stefan Maul; 39a jarkolekto; aperas principe la 15an de ĉiu monato, escepte de aŭgusto; abontarifo varias laŭlande.

MONATO havas 102 korespondantojn kun kunlaborkontrakto en 45 landoj kaj abonantojn en 73 landoj; aperas nur originale en Esperanto verkitaj artikoloj (ne tradukoj); ekzistas lumdiska kaj komputila (MPD) versioj de MONATO por blinduloj, mendu ilin pagante 15,40 EUR al UEA, konto robm-b.

Creative Commons License
La enhavo de la artikoloj ne nepre kongruas kun la opinio de l' eldonejo; artikoloj el MONATO povas esti libere kopiitaj aŭ tradukitaj por nekomercaj celoj, se oni mencias la fonton.

eldonejo:
Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, Belgio; telefono: + 32 3 234 34 00; retpoŝto: eldonejo@monato.net; Skype: fel-monato.

sociaj retejoj:
• Twitter: @FEL_Antverpeno
• Facebook: https://www.facebook.com/revuo.Monato

honora ĉefredaktoro:
Stefan Maul

gvida redaktoro:
Paŭl Peeraerts. Rete: chefredaktoro@monato.net.

lingvaj reviziantoj:
Roland Cuenot, Edmund Grimley Evans, Jens S. Larsen, Rob Moerbeek, Brian Moon, Manolo Parra, Andrej Peĉënkin, Anna kaj Mati Pentus.

redakcia sekretario:
Paŭl Peeraerts. Rete: monato@monato.net.

grafiko:
Ferriol Macip i Bonet, Zep Armentano.

redaktoroj:
Arto: Claude Nourmont-Moon, 2 Om Kläppchen, L-5682 Dalheim, Luksemburgo. Rete: arto@monato.net.
Ekonomio: Roland Rotsaert, Marie Popelinplantsoen 3 - bus 0402, B-8000 Brugge, Belgio. Rete: ekonomio@monato.net.
Eseoj: Sendu al la koncerna redaktoro, depende de la temo.
Historio: Sendu viajn kontribuojn al historio@monato.net.
Hobio: Evgeni Georgiev, Porzellangasse 25/41, 1090 Vieno, Aŭstrio. Rete: hobio@monato.net.
Komputado: Edmund Grimley Evans, 2 Comfrey Court, Cambridge, Britio CB1 9YJ. Rete: komputado@monato.net.
Leteroj: Sendu viajn leterojn al leteroj@monato.net.
Libroj: Boris Kolker, 6755 Mayfield Rd, Apt 312, Cleveland, OH 44124, Usono. Telefono 440-646-1482. Rete: libroj@monato.net. Noto: Librorecenzojn oni ne sendu al la redaktoro proprainiciate. La kunlaborantoj ricevos la librojn kaj la recenzopetojn de la eldonejo.
Lingvo: Roberto Pigro, Griva Digeni 1A (St Mary's), CY-3031 Limassol, Kipro. Rete: lingvo@monato.net.
Literaturo: Sendu viajn kontribuojn al literaturo@monato.net.
Medio: Sendu viajn kontribuojn al medio@monato.net.
Moderna vivo: Norberto Díaz Guevara. Sendu viajn kontribuojn al moderna_vivo@monato.net.
Politiko: Alexander Shlafer. Sendu viajn kontribuojn al politiko@monato.net.
Scienco: Roberto Pigro, Griva Digeni 1A (St Mary's), CY-3031 Limassol, Kipro. Rete: scienco@monato.net.
Spirita vivo: Sendu viajn kontribuojn al spirita_vivo@monato.net.
Turismo: Evgeni Georgiev, Porzellangasse 25/41, 1090 Vieno, Aŭstrio. Rete: turismo@monato.net.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2018-08-19