Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

De 16 regels van het Esperanto

Ter inleiding: de uitspraak

 c  [ts]   vb centro  [tsentro] = centrum
 ĉ  [tsj]  vb ĉar   [tsjar]  = want, omdat
 g  [Fr. g] vb tago        = dag
 ĝ  [dzj*]  vb aĝo   [adzjo]  = leeftijd
     * zoals de eerste klank van "gentleman"
 ĥ  [ch]   vb ĥaoso  [chaoso]  = chaos
 ĵ  [zj]   vb ĵurio  [zjoerio] = jury
 ŝ  [sj]   vb ŝi    [sji]   = zij
 u  [oe]   vb turo   [toero]  = toren
 ŭ  [w]   vb aŭto   [awto]   = auto

q, w, x en y bestaan niet in het Esperanto.


Regel 1: Er is slechts het bepaald lidwoord 'la'.   la libro = het boek
-------  Het onbepaald lidwoord wordt niet vertaald.   libro = een boek


Regel 2: Het zelfstandig naamwoord eindigt op -o   vb. patro (vader)
-------  Het meervoud krijgt de uitgang -j      vb. patroj (vaders)
     Het lijdend voorwerp krijgt de uitgang -n  vb. patron, patrojn
     (accusatief)


Regel 3: Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -a  vb. bona (goede)
-------  Het krijgt dezelfde uitgangen als het   vb. bonaj patroj
     zelfst. naamwoord waar het bij hoort      bonan patron


Regel 4: De telwoorden zelf zijn onveranderlijk.
-------
     0 nulo
     1 unu    6 ses     11 dek unu
     2 du     7 sep     12 dek du
     3 tri    8 ok      20 dudek
     4 kvar    9 naŭ     100 cent
     5 kvin   10 dek    1000 mil

   Je kan er wel zelfstandige en bijvoeglijke  vb. duo, trio
   naamwoorden van maken door de gepaste    vb. tria, sesa
   uitgang toe te voegen.
   De uitgang -ono maakt een breuk.       vb. 1/2 duono
   De uitgang -opo maakt een groep.       vb. duopo (paar)


Regel 5: De persoonlijke voornaamwoorden:  mi (ik)  ni (wij)
-------                   vi (jij)  vi (jullie, u)
     (Bezittelijk: mia, via, ...)    li (hij) ili (zij, mv)
                       ŝi (zij)
                       ĝi (het)
                       oni (men)
Regel 6: De werkwoorden worden niet vervoegd.
-------
      - infinitief eindigt op -i    vb. fari (doen)
      - tegenwoordige tijd  -as   vb. mi faras, ili faras, ...
      - verleden tijd     -is   vb. mi promenis
      - toekomende tijd    -os   vb. li vidos

      - voorwaardelijke wijs -us   vb. ŝi farus (zij zou doen)
      - gebiedende wijs    -u    vb. sidu (zit)

  Onvoltooid deelwoord: faranta: aan het doen
             farinta: aan het doen geweest
             faronta: zal aan het doen zijn

  Voltooid deelwoord : farata: gedaan wordend
             farita: gedaan
             farota: zal gedaan worden

Regel 7: Het bijwoord eindigt op -e     vb. rapide (snel)
-------  Het is onveranderlijk.

     Trappen van vergelijking: pli rapide ol (sneller dan)
                   plej rapide  (snelst)


Regel 8: Alle voorzetsels vereisen een nominatief.
-------


Regel 9: Fonetische spelling: alles wordt uitgesproken zoals het
-------  wordt geschreven.


Regel 10: De klemtoon valt altijd op de voorlaatste lettergreep.
--------  vb. la'bori (werken)


Regel 11: Samenstellingen worden gemaakt door het samenvoegen van de
--------  afzonderlijke delen (zoals in het Nederlands), met het
      hoofdwoord achteraan.  vb. leterpapero (briefpapier)


Regel 12: Dubbele negatie wordt niet gebruikt (zoals in het Nederlands)
--------  dus niet: 'neniam ne' (nooit niet), maar: 'neniam' (nooit).


Regel 13: Bij een beweging, krijgt het woord dat de plaats aanduidt waar
--------  men naartoe gaat de uitgang -n, indien er geen voorzetsel
      gebruikt werd.  vb.  kie vi iras = waar ga je
                (al kie vi iras = naar waar ga je)
      zonder voorzetsel:   kien vi iras = naar waar ga je


Regel 14: Ieder voorzetsel heeft een vaste betekenis. vb en = in (binnen)
--------  Vb. 'geloven in' is niet 'kredi en'
               maar wel 'kredi je'
      Dit is vooral voor het figuurlijk gebruik van voorzetsels.


Regel 15: Internationaal gebruikte woorden veranderen niet in Esperanto
--------  (enkel de fonetische spelling moet soms aangepast).
      vb. teatro (theater), lifto, radio, ...


Regel 16: De uitgangen van het naamwoord en het lidwoord (la) kunnen worden
--------  weggelaten en vervangen door een weglatingsteken.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020