Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Privacy-verklaring

De zetel van de Vlaamse Esperantobond v.z.w. (VEB) bevindt zich aan de Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen, Belgiƫ, tel. +32 3 234 34 00, e-mail: adresaro@fel.esperanto.be, webstek www.esperanto.be/fel/nl.

De VEB heeft enkel gegevens over u indien u die zelf bezorgd hebt. De VEB gebruikt die gegevens om u te informeren over het Esperanto, over de werking van de Bond en voor het afhandelen van uw lidmaatschapsaanvragen, abonnementen en bestellingen.

De VEB heeft plaatselijke medewerkers in vele landen. De medewerker van uw land kan gegevens over u hebben, ook indien u niet in de Europese Unie (EU) woont.

Indien u lid wordt van de VEB kan u ook lid worden van een plaatselijke groep. Dan zal de VEB uw gegevens aan die groep bezorgen. Indien u rechtstreeks lid wordt van een plaatselijke groep, dan zal die groep uw gegevens aan de VEB bezorgen.

De VEB is een deel van de Belgische Esperanto-Federatie (BEF), die zelf een landelijke organisatie is van de Wereld-Esperantovereniging (UEA). Bovendien is de VEB plaatselijke medewerker van de UEA. Daarom kunnen de VEB, BEF en UEA gegevens uitwisselen. Ook BEF en UEA bevinden zich in de EU en moeten dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) respecteren.

De VEB zal geen gegevens over u verstrekken aan andere personen of instanties dan de hierboven genoemde.

U hebt inzagerecht in uw gegevens en kan ze gratis opvragen, laten wijzigen of volledig laten verwijderen. U kan op ieder ogenblik uw akkoord over het verzamelen van uw gegevens opzeggen. De VEB houdt ze bij tot wanneer u vraagt ze te veranderen of te verwijderen.

Mochten er geschillen tussen u en de VEB ontstaan, dan hebt u het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020