Esperanto
FEL, waar de Esperantobeweging beweegt!
Contacteer ons Contacteer ons
Zoek op de Esperanto-webstek

Horizon-taal: Redactiepolitiek

Het belangrijkste informatiekanaal van de Vlaamse Esperantobond is het tijdschrift Horizon-taal. Dit tijdschrift is geen ledenblad dat verslagen publiceert van alle mogelijke bijeenkomsten binnen de Esperantogemeenschap maar een informatietijdschrift dat aandacht besteedt aan allerlei taalfenomenen en de problemen van internationale communicatie in het bijzonder. De diverse onderwerpen die mogelijk in het tijdschrift aan bod kunnen komen zijn:

 • communicatieproblemen, foutlopende (internationale) communicatie, maar ook onbedoelde taalgrappigheden e.d.
 • de taalsituatie in grote internationale organisaties (VN en EU), maar eventueel ook binnen multinationals, tussen verschillende bedrijven, e.d. Hier kunnen ook de verslagen over de bewustmakingscampagne over Esperanto (bv. de actie van Germain Pirlot) een plaats krijgen.
 • internationale campagnes van bv. UEA, resoluties van congressen of internationaal gespreide Esperantoverenigingen.
 • rapporten over taalminderheden, taaldiscriminatie e.d. Taalminderheden kan zowel betrekking hebben op ethnische minderheden als op sociale minderheden (cfr. dovengemeenschappen).
 • boekbesprekingen. Hiermee wordt niet bespreking van Esperantoliteratuur bedoeld, al kan dat sporadisch ook aan bod komen, maar boeken over taalwetenschap (sociolinguïstiek, psycholinguïstiek, taalfilosofie,...). Uiteraard kunnen hier zeker boeken over deze wetenschappelijke domeinen in het Esperanto een plaats vinden. Ook vertalingen van Esperantoliteratuur naar het Nederlands kunnen hier in voorkomend geval aandacht krijgen.
 • presentatie van de Esperantowereld en de mogelijkheden van het Esperanto in alle aspecten van het leven.
 • voorstellen van mogelijke (concurrerende) oplossingen voor de problemen van internationale communicatie
 • de opinie van bekende (en minder bekende) mensen over Esperanto, zoals die blijkt uit directe bijdragen, of uit artikelen en/of boeken door hen geschreven (bv. Umberto Eco).

Naast deze algemene artikelen ruimt het tijdschrift echter ook plaats in voor specifieke activiteiten:

 • groter opgezette toeristische activiteiten die buitenlanders naar de lage landen proberen te halen;
 • het aanbod van internationale toeristische activiteiten waarop Esperantogebruikers uit de lage landen worden uitgenodigd (en die bereikbaar zijn of door hun attractiviteit bijzondere aandacht verdienen);
 • de eigen activiteiten op regionaal en clubniveau.
 • een vaste taalrubriek blijft eveneens een onderdeel van het tijdschrift!

Jaarlijks wordt in het nummer van september/oktober aandacht besteed aan de cursussen die in Vlaanderen en Nederland worden georganiseerd.

Horizon-taal wordt toegestuurd aan alle leden en gedurende een beperkte tijd gratis aan al wie een informatievraag aan de Vlaamse Esperantobond richt.

Minder geschikt voor het tijdschrift zijn verslagen over clubbijeenkomsten, congressen, e.d.
Het tijdschrift wordt in principe in het Nederlands uitgegeven. Eventueel kunnen teksten in het Esperanto worden opgenomen (al dan niet met vertaling) om de „bruikbaarheid” van de taal te illustreren.

Horizon-taal kan ook een drager zijn van reclameteksten. Indien U interesse hebt of indien U zelf bedrijven wil contacteren, kan U een advertentietarief vinden onder advertenties.

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 09-05-2020